Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

Badania radiograficzne z zastosowaniem promieniowania X.

Badania metodą RT wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 17636-1:2013-06 – „Badania nieniszczące spoin – Badanie radiograficzne – Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną”, w której określono ogólne wymagania dotyczące badania radiograficznego złączy spawanych materiałów metalowych stosując techniki błony radiograficznej.

Działalność firmy AMTL sp. z o.o. związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w roku 2023 nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.